خانه ویلایی کردان

خانه ویلایی کردان

محل اجرا : کرج – کردان
شروع پروژه :1398
تاریخ بهره برداری : 1398
مساحت پروژه : 1000 متر مربع
سیستم اجرایی : سیستم مرکزی هوشمند VRV-IV DAIKIN دایکین

اجرای سیستم مرکزی هوشمند VRV-IV DAIKIN دایکین در خانه ویلایی به مساحت پروژه 1000مترمربع واقع در کردان توسط گروه نماد تهویه ملل در سال 1398 به سر انجام رسید.

Share: