ساختمان تجاری اداری گلسار رشت

ساختمان تجاری اداری گلسار رشت ، بانک پاسارگاد

محل اجرا : رشت
شروع پروژه :1394
تاریخ بهره برداری : 1395
مساحت پروژه : 4000 متر مربع
سیستم اجرایی :

ساختمان تجاری اداری گلسار در شهر رشت در زمینی به مساحت 740 متر مربع طراحی و سپس اجرا شده است ، این طرح بر اساس ضوابط موجود به شکل هرمی از برخیابان اصلی برنامه ریزی گردیده است. گروه نماد تهویه ملل در سال 1394 همکاری خود رابا ساختمان تجاری اداری گلسار به کارفرمایی بانک پاسارگاد در خصوص سیستم های تهویه مطبوع آغاز نمود. این پروژه در ابعاد مساحت 4000 متر مربع با راه اندازی دستگاه های اسپیلت اجرا شد.

Share: