شرکت آریوژن فارمد – ساختمان مرکز تحقیقات

شرکت آریوژن فارمد – ساختمان مرکز تحقیقات

محل اجرا : تهران – ساختمان مرکز تحقیقات
شروع پروژه :1396
تاریخ بهره برداری : 1397
مساحت پروژه : 3000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه های چیلر و فن کوئل

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی شرکت آریوژن ضمن ارتقای سهم کشور در تولید و انتقال دانش در حوزه بیوتکنولوژی دارویی ، با انجام پژوهش های کاربردی در این زمینه به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی در سطح کشور شناخته شده است. گروه نماد تهویه ملل در جهت تقویت و گسترش سیستم های تهویه مطبوع در سال 1396 همکاری خود را با این مجموعه آغاز نمود و این همکاری منجر به اجرای دستگاه های چیلر و فن کوئل در ابعاد پروژه ی 3000 متر مربع شد.

Share: